Clicky

Thông tin cổ đông

12/07/2023 Nghị quyết số 65-NQ/CĐN ngày 12/07/2023 về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
14/06/2023 Nghị quyết số 61/NQ-CĐN ngày 14/06/2023 về việc ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Wanhai Lines Ltd
12/06/2023 Nghị quyết số 59/NQ-CĐN ngày 12/06/2023 về việc ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế số 02 của Hợp đồng số 38-2023/DNL-DNP giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Logistics Cảng Đà Nẵng
19/05/2023 Thông báo số 597/TB-CĐN ngày 19/05/2023 về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
18/05/2023 CBTT – Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
03/04/2023 Nghị quyết số 46/NQ-CĐN ngày 03/04/2023 về việc ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
31/03/2023 Thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CDN
31/03/2023 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
24/03/2023 Nghị quyết số 29-NQ/CĐN ngày 24/03/2023 về Chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
20/03/2023 V/v miễn nhiệm và đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 
 09/03/2023

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

+ Thư mời

+ Dự thảo chương trình đại hội

+ Giấy đăng ký tham dự đại hội

+ Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cổ đông)

+ Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cá nhân, tổ chức)

+ Đơn xin đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT

+ Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

+ Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội

+ Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán tóm tắt

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và TGĐ năm 2022

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

+ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT 

+ Phụ lục: Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên

24/02/2023 Nghị quyết số 14/NQ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty vận tải biển Đông và Nghị quyết sô 15/NQ-CĐN ngày 24/02/2023 về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty vận tải biển VIMC
16/02/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
14/02/2023 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
02/02/2023 Nghị quyết số 09/NQ-CĐN ngày 02/02/2023 về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và CN Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Đà Nẵng
05/01/2023 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và và các công ty liên quan
26/12/2022 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023
21/10/2022 CBTT – Chủ trương ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế năm 2022 giữa Công ty CP Cảng Đà Năng và Công ty Wanhai Lines Ltd
09/9/2022 Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế năm 2022 giữa Công ty cp Cảng Đà Nẵng và Công ty cp Logistics Cảng Đà Nẵng
10/8/2022 Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế năm 2022 giữa Công ty cp Cảng Đà Nẵng và Công ty cp Tàu lai Cảng Đà Nẵng
07/7/2022

CBTT – Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

13/6/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

13/6/2022

Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng đào tạo giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty TNHH Lãnh đạo toàn cầu – Crestcom Việt Nam

30/5/2022

Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

23/5/2022

Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

19/4/2022

Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/4/2022

Công bố thông tin về công tác cán bộ:

+ Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027

+ Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Phòng TCKT Công ty CP Cảng Đà Nẵng được bầu làm Thành viên  HĐQT Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027

29/3/2022

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

+ Thông báo mời họp

+ Dự thảo chương trình đại hội

+ Giấy đăng ký tham dự đại hội

+ Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cổ đông)

+ Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cá nhân, tổ chức)

+ Đơn xin đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT

+ Quy chế làm việc tại đại hội

+ Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán tóm tắt

+ Phiếu đóng góp ý kiến

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát

+ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT 

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên

+ VIMC – Công văn giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Cảng Đà Nẵng

+ VIMC – Công văn giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Cảng Đà Bẵng

+ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

+ Hồ sơ cán bộ được giới thiệu tham gia HĐQT:

         Bản cung cấp thông tin ứng viên – Ông Trần Lê Tuấn

         Sơ yếu lý lịch – Ông Trần Lê Tuấn

         Bản cung cấp thông tin ứng viên – Ông Nguyễn Hoài An

         Sơ yếu lý lịch – Ông Nguyễn Hoài An

  

02/3/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
01/3/2022 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
25/02/2022 Nghị quyết của HĐQT về chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
24/02/2022 Nghị quyết của HĐQT việc chấp thuận hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải biển VIMC và Công ty TNHH Vận tải Biển Đông
07/10/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty CP Cảng Đà Nẵng và Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
02/8/2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
14/7/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
07/7/2021 Thông báo và báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
28/6/2021 CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác QLDA dự án đầu tư xây dựng sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 – Cảng Tiên Sa
25/6/2021 CBTT: Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về việc thông qua Hợp đồng ủy thác QLDA dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 – Cảng Tiên Sa
10/6/2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
02/6/2021 Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020
02/6/2021 Nghị quyết của HĐQT v/v chấp thuận Phụ lục Hợp đồng năm 2021 giữa Cảng Đà Nẵng và Wan Hai Line Ltd.
28/5/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
28/5/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
27/5/2021 CBTT – Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
18/5/2021 Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua Hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng và Ban quản lý chuyên ngành hàng hải VIMC – CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
14/5/2021 Nghị quyết của HĐQT v/v chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
10/5/2021 Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 8
22/4/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
20/4/2021 Nghị quyết của HĐQT v/v chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải biển VIMC và Công ty TNHH vận tải Biển Đông
19/4/2021

Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ

19/4/2021 Nghị Quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
26/3/2021

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

+ Thư mời họp

+ Quy chế làm việc tại Đại hội

+ Báo cáo hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cảng Đà Nẵng

+ Dự thảo điều lệ Cảng Đà Nẵng

+ Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

+ Tờ trình sửa đổi các Quy chế nội bộ (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS)

+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

+ Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

+ Tờ trình v/v Xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

+ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

+ Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Đình Chung

+ Bản cung cấp thông tin của ông Tô Minh Thúy

+ Bản cung cấp thông tin của bà Hoàng Ngọc Bích

18/3/2021 Đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
16/3/2021 Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
26/02/2021 Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 19/03/2021 274_CDN_TCKT_CBTT
25/02/2021 Hội đồng quản trị Công ty thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Đà nẵng dự kiến trong khoảng từ ngày 17/04/2021 – 25/04/2021 266_CDN_TCKT
12/01/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
05/01/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hợp đồng thuê xe nâng chụp container giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logictics Cảng Đà Nẵng
28/12/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng  với Công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
27/10/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
20/10/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận Hợp đồng Ủy thác quản lý Dự án của Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Tiên Sa với Ban quản lý chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP
31/7/2020 Nghị quyết v/v công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
13/7/2020 CBTT – Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 18/5/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 
14/5/2020 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

+ Biên bản họp

+ Nghị quyết

24/4/2020 Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

 

+ Thư mời họp

+ Dự kiến chương trình

+ Qui chế làm việc tại Đại hội

+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2020

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát

+ Tờ trình vv Xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/4/2020 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Đà Nẵng
06/3/2020 Hội đồng quản trị bổ nhiệm có thời hạn bà Hồ Thị Bích Nga giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty
04/3/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (thay thế Thông báo ngày 03/03/2020)
03/3/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
19/02/2019 Nghị quyết hội đồng quản trị về việc: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
22/01/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
19/11/2019 + Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

 

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

+ Biên bản kiểm phiếu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 Công ty CP Cảng Đà Nẵng

03/11/2019 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

 

+ Chương trình đại hội

               Bản tiếng việt

               Bản tiếng anh (English version)

+ Dự thảo Tờ trình v/v xin ý kiến biểu quyết tại ĐH cổ đông bất thường năm 2019

               Bản tiếng việt

               Bản tiếng anh (English version)

+ Quy chế bầu cử

+ Quy chế làm việc tại đại hội

+ Tờ trình số 1074/TTr-CĐN vv xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

03/11/2019 Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
08/10/2019 Nghị quyết HĐQT: về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

 

+ Công bố thông tin

+ Nghị quyết HĐQT

08/10/2019 Thông báo gửi Trung tâp lưu ký: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
07/10/2019 Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 – 2023
09/08/2019 Công bố thông tin:

 

  • – Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng Lần thứ 7 ngày 08/8/2019 tại nội dung Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ông Trần Lê Tuấn – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Cảng Tiên Sa Lần thứ 3 ngày 08/8/2019 tại nội dung Thông tin người đứng đầu là Ông Nguyễn Hữu Dũng.

– Giấy xác nhận về nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 08/8/2019 về thông tin người quản lý doanh nghiệp.

08/07/2019 CBTT – Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
27/06/2019 Ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng giữ chức vụ Thành viên HĐQT không điều hành
20/06/2019 Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới:

 

+ Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng

+ Ông Nguyễn Quang Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng

+ Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng

+ Ông Nguyễn Quang Phát – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Đà Nẵng

20/06/2019 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
18/06/2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường năm 2019 (Bản chính thức):

 

– Chương trình đại hội cổ đông.

– Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Hội đồng Quản trị

– Báo cáo hội đồng quản trị năm 2018; Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019

– Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018

– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2013 của Ban Kiểm soát

– Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Cảng Đà Nẵng

– Tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Tờ trình về việc hét nhiệm kỳ 2014 – 2018 của HĐQT và BKS; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

– Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)

– Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Cảng Đà Nẵng

– Quy chế bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023

– Phụ lục bổ sung và điều chỉnh điều lệ

07/06/2019 Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

 

Tài liệu đại hội cổ đông:

– Dự thảo điều lệ

– Phụ lục điều chỉnh điều lệ

– Dự thảo tờ trình Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2019 

– Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị

– Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

– Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II) và các tài liệu kèm theo:

+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

+ Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo quyết toán

+ Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

14/05/2019 CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận để Tổng Giám đốc ký kết  hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
04/05/2019 CBTT Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Cảng Đà Nẵng
22/04/2019 CBTT xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
27/03/2019 Thông báo về thay đổi cổ đông lớn:

 

+ Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd. trở thành cổ dông lớn của Công ty CP Cảng Đà Nẵng (Số lượng CP trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP –  Sau khi thực hiện giao dịch: 19.830.000 CP)

23/03/2019 Thông báo về thay đổi cổ đông lớn:

 

+ Lâm Thị Mai (Số lượng CP trước khi thực hiện giao dịch: 5.850.000 CP –  Sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP)

+ Vũ Văn Hải (Số lượng CP trước khi thực hiện giao dịch: 5.700.000 CP –  Sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP)

21/03/2019 Thông báo gửi Trung tâp lưu ký: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
21/03/2019 CBTT – Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Cảng Đà Nẵng trong khoản thời gian từ ngày 26/4/2019 đến ngày 10/5/2019
20/02/2019 CBTT – Cảng Đà Nẵng công  bố thông tin thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 6
14/02/2019 CBTT – Thay đổi lần 6 giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
30/01/2019 Công bố thông tin về công tác cán bộ:

 

+ Ông Nguyễn Hữu Sia – Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 2/2/2019.

+ Ông Trần Lê Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 2/2/2019.

Đính kèm Nghị Quyết và Quyết định liên quan.

17/01/2019 Ngày 17/1/2019, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có nhận được Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông của 03 cổ đông do bị mất trong quá trình lưu trữ. Nội dung cụ thể như sau:

 

1.Họ và tên cổ đông: Vũ Văn Hải
Mã cổ đông: DNP630
Số CMND: 025916180; cấp ngày: 26/5/2014; nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 3.800.000 cổ phần (Toàn bộ là cổ phần phổ thông)
2.Họ và tên cổ đông: Vũ Quang Hưng
Mã cổ đông: DNP629
Số CMND: 280835162; cấp ngày: 17/6/2015; nơi cấp: Thành phố Bình Dương
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 3.200.000 cổ phần (Toàn bộ là cổ phần phổ thông)
3.Họ và tên cổ đông: Lê Thị Tuyết Thanh
Mã cổ đông: DNP627
Số CMND: 301320912; cấp ngày: 20/1/2005; nơi cấp: Thành phố Long An
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.320.000 cổ phần (Toàn bộ là cổ phần phổ thông)

Căn cứ Điều 120 Luật Doanh nghiệp hiện hành, thông báo mất sổ cổ đông phải được cổ đông đăng thông báo mất và sau 15 ngày; nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Cảng Đà Nẵng sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông

Trân trọng thông báo.

17/12/2018 Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
27/11/2018 CBTT – Làm rõ nội dung CBTT tại Công văn số 1004/CBTT-CĐN ngày 23/11/2018.
23/11/2018 CBTT – Thay đổi lần 5 giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
17/08/2018  Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
17/08/2018 Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
18/6/2018 CBTT-Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
11/5/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017
7/5/2018 Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017
24/4/2018 1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

 

2. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

18/4/2018 Nghị quyết về việc sửa đổi, ghi tăng vốn điều lệ
17/4/2018 Tài liệu Đại hội cổ đông thương niên năm 2018

 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và chương trình kế hoạch công tác năm 2018

2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

4. Tờ Trình Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng 2018

13/04/2018 CBTT_Giấy Mời Đại Hội Đồng  Cổ Đông thương niên Năm 2018
06/4/2018 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 
06/4/2018 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/3/2018 CBTT_Nghị quyết của HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết
20/3/2018 CBTT_Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (1 ; 2)
31/1/2018 CBTT-Gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
5/1/2018 CBTT-Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành đối với cổ đông chưa lưu ký

 

File đính kèm: 

HD Chuyen Nhuong QM.doc

Giay chuyen nhuong quyen mua CK-CDN.doc

Giay dang ky mua CK CDN- chua mo TK tai Cty CK.doc

19/12/2017 CBTT Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
18/12/2017 Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
18/12/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (1, 2)
29/11/2017 CBTT-Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
18/7/2017 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
09/5/2017 Thông báo Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2016
13/4/2017 1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017

 

2. Biên bản ĐHCĐ 2017

3. Bảng kê chi tiết bổ sung sửa đổi điều lệ

4. Tờ trình ĐHCĐ 2017

5. Tờ trình phương án tăng vốn 2017

6. Bà Phan Thị Nhị Hà – TV BKS được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty ( Trang 1 2 3 )

7. Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Kiều Oanh-Thành viên ban kiểm soát

11/04/2017 1. Đề cử thành viên ban kiểm soát

 

2. Lý lịch bà Phan Thị Nhị Hà (Trang 1 2 3 4)

3. Lý lịch bà Trần Thị Kiều Oanh (Trang 1 2 3)

03/04/17 1. Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2017

 

2. Báo của của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

3. Báo cáo của Ban Giám đốc 

31/03/2017 Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
10/3/2017 CBTT: Ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16/2/2017 1. CBTT_Công tác cán bộ

 

2. HĐQT có Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 16/2/2016 về công tác cán bộ

3. Thông báo chức danh và chữ ký của ông Trần Lê Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

15/02/2017 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Lê Tuấn-Trưởng ban Kiểm soát
9/12/2016 Thông báo chức danh và chữ ký của ông Lương Đình Minh-Phụ trách HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
1/12/2016 CBTT_Công tác cán bộ
23/11/2016 Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu CTCP Cảng Đà Nẵng
21/11/2016 1. CBTT_Về việc hủy niêm yết trên sàn Upcom và chấp thuận niêm yết trên sàn HNX

 

2. CBTT_Hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ 25/11/2016

3. CBTT_Chấp thuận niêm yết cổ phiểu Cảng Đà Nẵng

12/10/2016 CBTT-Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
06/10/2016 CBTT-Thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng từ ngày 01/12/2016
29/07/2016 CBTT-Ký Hợp đồng xây dựng công trình
20/06/2016 http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-chinhsach/item/29899802-cong-bo-danh-sach-86-co-phieu-trong-bang-upcom-premium.html
14/06/2016 Ngày 13/06/2016, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có nghị quyết số 556/NQ-HĐQT có nội dung thống nhất lựa chọn sàn niêm yết cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
08/06/2016 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH KPMG
07/06/2016 Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cảng Đà Nẵng
03/06/2016 1. Bổ nhiệm ông Dương Đức Xuân-Giám đốc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng-Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng nghĩ hưu hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 01/06/2016
27/05/2016 Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần XD và TM Cảng Đà Nẵng
26/05/2016 Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần tàu lai
25/05/2016 Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng
24/05/2016 Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng
18/05/2016 Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015
12/05/2016 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
05/05/2016 Thông tin đấu giá CP của cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng:

 

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

05/05/2016 Thông tin đấu giá CP của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

 

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

03/05/2016 Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan
27/04/2016 1.Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 

2.Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

26/04/2016  Cập nhật:

 

1. Tờ trình đại hội cổ đông 

2. Báo cáo của Ban giám đốc 

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

25/04/2016 Lý lịch Trần Lê Tuấn

 

Đề cử Trần Lê Tuấn

20/04/2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN quý I /2016 so với cùng kỳ
11/04/2016 Công bố thông tin       Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Đơn xin đề cử ứng cử tham gia Ban kiểm soát     
30/03/2016 Bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính Kế toán
25/03/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng 
25/03/2016  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng
18/03/2016 Thoái vốn tại các công ty con   1.Danantug   2.Cotraco  3.Danalog
27/11/2015 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận năm 2016 (công bố thông tin)
01/10/2015 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
16/09/2015 Nghị quyết thoái vốn tại công ty COTRACO và DANATUG
03/09/2015 Thay đổi Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
07/07/2015 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015
03/07/2015 Nghị quyết dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
03/07/2015 Biên bản kiểm phiếu dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
03/07/2015 Công bố thông tin phê duyệt dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
01/07/2015 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Cảng Đà Nẵng
03/06/2015 Báo cáo thẩm tra dự án Tiên sa Giai đọan II 
03/06/2015 Sở giao thông vận tải thẩm định 
03/06/2015 FS Tiên sa Giai đọan II
03/06/2015 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án ĐTXD Công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa(GĐ2) 
03/06/2015 Thông báo kết quả giao dịch-Bà Phan Thị Kim Dung  (14/05/2015)
03/06/2015 Thông báo trả cổ tức năm 2014(Từ ngày 25/7/2014-31/12/2014)  Công bố thôn g tin
04/05/2015 Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán     
21/04/2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
21/04/2015 Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015   
21/04/2015 Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  (21/04/15)
10/04/2015 Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Qui chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2015
03/06/2015 Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Báo cáo Ban kiểm soát
03/06/2015 Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo họat động HĐQT
03/06/2015  Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo của Ban điều hành
05/04/2015 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015   
17/3/2015 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4  
12/03/2015 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng