Clicky

Kho bãi

XN Cảng Tiên Sa

Diện tích mặt bằng   : 29 ha, trong đó:

  • Bãi chứa hàng      : 20 ha
  • Kho C.F.S 1            : 2.160 m2
  • Kho C.F.S 2            : 2.160 m2
  • Kho tổng hợp        : 3.148 m2

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Diện tích mặt bằng              : 51.037m2, trong đó:

  • Kho ngoại quan + C.F.S  :   4.095 m2
  • Kho nội địa                       :   8.130 m2
  • Diện tích bãi                     : 35.018 m2

 

 

 

 

 

 

Cập nhật Tháng 7_2022