Clicky

Báo cáo định kỳ, bất thường

12/10/2023 Báo cáo tài chính Quý III năm 2023
14/08/2023 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã soát xét

CBTT Báo cáo Tài chính 6T/23

28/07/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
15/07/2023 Báo cáo tài chính Quý II năm 2023
15/04/2023 Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
12/03/2023 Báo cáo thường niên năm 2022
23/02/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

30/01/2023 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ công ty nă​m 2022
15/01/2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

09/01/2023 Báo cáo tài chính Năm 2021 (đã điều chỉnh theo Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước ngày 30/12/2022)
15/10/2022 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

15/8/2022 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 đã soát xét
28/7/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
15/7/2022 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
20/4/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
20/4/2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
04/3/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

28/01/2022 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ công ty nă​m 2021
19/01/2022 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

18/10/2021 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

12/8/2021 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 đã soát xét+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

31/7/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
19/7/2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

20/4/2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

05/4/2021 Báo cáo thường niên năm 2020+ Bản báo cáo
15/3/2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

30/01/2021 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ công ty nă​m 2020
18/01/2021 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020+ Bản tiếng việt 

+ Bản tiếng anh 

15/10/2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

12/08/2020 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 (đã soát xét)+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

30/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
30/07/2020 Báo cáo tình hình quản 6 tháng đầu năm 2020
15/07/2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch LNST

17/04/2020 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch LNST

31/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Bản báo cáo

11/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch LNST

22/01/2020 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ công ty nă​m 2019
20/01/2020 1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 + Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

18/10/2019 Báo cáo tài chính quý III năm 2019+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

13/08/2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét)+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

31/07/2019 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ 6 thán​g đ​ầ​u nă​m 2019
17/07/2019 1. Báo cáo tài chính quý II năm 2019

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

16/04/2019 1. Báo cáo tài chính quý I năm 2019

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

16/04/2019 Báo cáo thường niên năm 2018

+ Bản báo cáo

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

27/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

31/01/2019 1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

30/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018
18/10/2018 1. Báo cáo tài chính quý III năm 2018

+ Bản tiếng việt

+ Bản tiếng anh

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

14/8/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018(Đã kiểm toán)
30/07/2018 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ 6 thán​g đ​ầ​u nă​m 2018
18/07/2018 1. Báo Cáo Tài Chính Quý II/2018

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

20/4/2018 CBTT_Báo cáo Quý I năm 2018 
02/04/2018 CBTT_Báo cáo thường niên năm 2017
23/3/2018 CBTT: Báo​ cáo​ kiể​m toán​ 2017

BCTC Kiể​m toán​ 2017

29/1/2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
20/1/2018 CBTT: Báo cáo tài chính quý IV/2017 ( 1 , 2)
17/10/2017 1. Báo cáo tài chính quý III/2017 (12)

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2017

15/8/2017 Báo cáo tái chính giữa niên độ cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2017 (Đã kiểm toán)
31/7/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 
18/7/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2017
18/7/2017 Báo cáo tài chính Quý 2/2017 (12)
19/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
19/04/2017 1. Báo cáo tài chính quý I/2017 (12)

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017

23/03/2017 Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (12)
25/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 và Phụ lục Báo cáo tình hình quản trị 2016
20/01/2017 Giải trình chenh lệch lợi nhuận sau thuế quý so với cùng kỳ
20/01/2017 Thông báo công bố thông tin và Báo cáo tài chính quý IV/2016
20/10/2016 Thông báo công bố thông tin và Báo cáo tài chính quý III/2016
17/08/2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ
17/08/2016  Báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ kỳ 6 tháng
29/07/2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
19/07/2016 1. Báo cáo tài chính quý II/2016
2. Giải trình chênh lệc lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
30/04/2016 Báo cáo tài chinh quý I hợp nhất quý I-2016      Công bố thông tin
22/04/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kê hoạch 2016 (của Ban Điều Hành)
20/04/2016 Báo cáo Tài chính quý I/2016-Công ty mẹ
31/03/2016 Báo cáo tình hình quản trị 2015

Phụ Lục báo cáo tình hình quản trị năm 2015   

31/03/2016 Báo cáo thường niên năm 2015  
10/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015-Hợp nhất
10/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015-Công ty mẹ
15/02/2016 Báo cáo tài chính quý IV/2015-Hợp nhất
20/01/2016 Báo cáo tài chính quý IV/2015-Công ty mẹ
30/10/2015 Báo cáo tài chính quý III/2015-Hợp nhất
19/10/2015 Báo cáo Tài chính quý III/2015-Công ty mẹ
29/08/2015 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6 tháng đầu năm
29/08/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm
15/08/2015 Báo cáo Tài chính quý II – Công ty mẹ
15/08/2015 Báo cáo Tài chính quý II – Hợp nhất
29/07/2015 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015       Phụ lục
30/04/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I/ 2015
30/04/2015 Báo cáo tài chính Quí I/ 2015
20/04/2015 Báo cáo thường niên năm 2014  
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 25/7 đến 31/12/2014 – Hợp nhất
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 25/7 đến 31/12/2014 – Công ty mẹ
30/03/2015 Báo cáo tình hình quản trị Công ty từ 24/07/2014 đến 31/12/2014